TT

Họ và Tên

Chức vụ

Chuyên môn

Số điện thoại

Địa chỉ

gmail

  1.  

Nguyễn Văn Quyền

Tổ trưởng

Kế toán

0979882478

nvquyen_KT.c3cl@bacgiang.edu.vn

  1.  

Nguyễn Thị Khuyên

NVHC

Văn thư

0972366099

ntkhuyen.c3cl@bacgiang.edu.vn

  1.  

Nguyễn Thị Hậu

NVHC

Y tế

0989094007

nthau.c3cl@bacgiang.edu.vn

  1.  

Nguyễn Văn Triệu

NVHC

TBTN

01689920862

nvtrieu.c3cl@bacgiang.edu.vn

  1.  

Nguyễn Anh Tuấn

NVHC

TBTN

0978258917

natuan.c3cl@bacgiang.edu.vn