TT

Họ và Tên

Chức vụ

Chuyên môn

Số điện thoại

Địa chỉ

gmail

  1.  

Phạm Thị Linh

Tổ trưởng

Văn

0987485468

ptlinh.c3cl@bacgiang.edu.vn

  1.  

Phan Quang Huy

Giáo viên

Văn

0987730098

pqhuy.c3cl@bacgiang.edu.vn

  1.  

Vũ Thị Dung

Giáo viên

Văn

0972671008

vtdung.c3cl@bacgiang.edu.vn

  1.  

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Giáo viên

Văn

01626555198

ntbngoc.c3cl@bacgiang.edu.vn

  1.  

Bùi Bích Ngọc

Giáo viên

Văn

01633666173

bbngoc.c3cl@bacgiang.edu.vn

  1.  

Tạ Thị Nhanh

Giáo viên

Văn

0367345101

ttnhanh.c3cl@bacgiang.edu.v

  1.  

Nguyễn Thị Thủy

Giáo viên

Văn

0368007276

ntthuy_van.c3cl@bacgiang.edu.vn

  1.  

Đào Huyền Trang

Giáo viên

Văn

0968529435

dhtrang.c3cl@bacgiang.edu.vn