TT

Họ và Tên

Chức vụ

Chuyên môn

Số điện thoại

Địa chỉ

gmail

  1.  

Nguyễn Văn Loan

Phó BTCB, TT

Toán

0916161632

nvloan.c3cl@bacgiang.edu.vn

  1.  

Nguyễn Văn Thắng

Tổ phó

Toán

0989075289

nvthang.c3cl@bacgiang.edu.vn

  1.  

Nguyễn Đức Hạnh

Giáo viên

Toán

0988446388

ndhanh.c3cl@bacgiang.edu.vn

  1.  

Lương Văn Dùng

TKHĐ

Toán

0966982906

lvdung.c3cl@bacgiang.edu.vn

  1.  

Dương Thị Nụ

Giáo viên

Toán

0976421181

dtnu.c3cl@bacgiang.edu.vn

  1.  

Đinh Thị Dịu

Giáo viên

Toán

0985364575

dtdiu.c3cl@bacgiang.edu.vn

  1.  

Nguyễn Văn Chiến

Phó BTĐTN

Toán

0979881646

nvchien.c3cl@bacgiang.edu.vn

  1.  

Nguyễn Thị Hoa Phương

Giáo viên

Toán

0989335787

nthphuong.c3cl@bacgiang.edu.vn

  1.  

Chu Thị My

Giáo viên

Toán

01695655879

ctmy.c3cl@bacgiang.edu.vn

  1.  

Đào Thị Ngọc

Giáo viên

Toán

0394675789

dtngoc.c3cl@bacgiang.edu.vn