TT

Họ và Tên

Chức vụ

Chuyên môn

Số điện thoại

Địa chỉ

gmail

  1.  

Nguyễn Văn Hiệp

Tổ trưởng

QP

0973582366

nvhiep.c3cl@bacgiang.edu.vn

  1.  

Hoàng Thị Họa

Giáo viên

TD

01683677670

hthoa.c3cl@bacgiang.edu.vn

  1.  

Nguyễn Tiến Thành

Tổ phó

TD

0968642368

ntthanh.c3cl@bacgiang.edu.vn

  1.  

Trịnh Xuân Nguyên

Giáo viên

TD

0912809543

txnguyen.c3cl@bacgiang.edu.vn

  1.  

Nguyễn Danh Ngọc

Giáo viên

TD

0968037629

ndngoc.c3cl@bacgiang.edu.vn

  1.  

Nguyễn Văn Quyền

Phó BTĐTN

TD

0979221479

nvquyen.c3cl@bacgiang.edu.vn

  1.  

Nguyễn Quang Trường

Phó BTĐTN

TD

0982965625

nqtruong.c3cl@bacgiang.edu.vn