TT

Họ và Tên

Chức vụ

Chuyên môn

Số điện thoại

Địa chỉ

gmail

  1.  

Nguyễn Đức Sinh

Tổ trưởng

0985057704

ndsinh.c3cl@bacgiang.edu.vn

  1.  

Hoàng Đình Thiện

Giáo viên

0989925611

hdthien.c3cl@bacgiang.edu.vn

  1.  

Nguyễn Thị Sen

Giáo viên

0974029045

ntsen.c3cl@bacgiang.edu.vn

  1.  

Nguyễn Mậu Quân

Giáo viên

0973006989

nmquan.c3cl@bacgiang.edu.vn

  1.  

Nguyễn Thị Thủy

Giáo viên

01683179963

ntthuy.c3cl@bacgiang.edu.vn

  1.  

Nguyễn Thị Miền

Giáo viên

0976420052

ntmien.c3cl@bacgiang.edu.vn

7.

Vũ Trí Triều

Giáo viên

KTCN

0979971007

vttrieu.c3cl@bacgiang.edu.vn

8.

Dương Văn Dũng

Giáo viên

KTCN

0977225804

dvdung.c3cl@bacgiang.edu.vn