TT

Họ và Tên

Chức vụ

Chuyên môn

Số điện thoại

Địa chỉ

gmail

  1.  

Trịnh Văn Nam

Tổ trưởng

Lịch sử

0984203389

tvnam.c3cl@bacgiang.edu.vn

  1.  

Giáp Thị Tý Dịu

Giáo viên

Lịch sử

0987281771

gttdiu.c3cl@bacgiang.edu.vn

  1.  

Nguyễn Thị Ninh

Giáo viên

Lịch sử

01693087478

ntninh.c3cl@bacgiang.edu.vn

  1.  

Đỗ Thị Lan

Giáo viên

Lịch sử

01688527200

dtlan.c3cl@bacgiang.edu.vn

  1.  

Trần Thị Dung

Giáo viên

Lịch sử

01656102287

ttdung.c3cl@bacgiang.edu.vn

  1.  

Phạm Thị Thanh Hoài

Giáo viên

GDCD

0915152103

ptthoai.c3cl@bacgiang.edu.vn

  1.  

Nguyễn Thanh Huyền

Giáo viên

GDCD

0986383339

nthuyen.c3cl@bacgiang.edu.vn