TT

Họ và Tên

Chức vụ

Chuyên môn

Số điện thoại

Địa chỉ

gmail

 1.  

Nguyễn Thị Mùi

TBTTND

Hóa

01683680234

ntmui.c3cl@bacgiang.edu.vn

 1.  

Nguyễn Thị Biên

Giáo viên

Hóa

0985309626

ntbien.c3cl@bacgiang.edu.vn

 1.  

Phạm Văn Sinh

Tổ phó

Hóa

0984659989

pvsinh.c3cl@bacgiang.edu.vn

 1.  

Nguyễn Thị Thoảng

Giáo viên

Hóa

01689919475

ntthoang.c3cl@bacgiang.edu.vn

 1.  

Nguyễn Thị Hương

Giáo viên

Hóa

01675394150

nthuong_hoa.c3cl@bacgiang.edu.vn

 1.  

Dương Văn Năng

Giáo viên

Hóa

0384930482

dvnang.c3cl@bacgiang.edu.vn

 1.  

Dương Văn Thắng

BTĐTN

Sinh

01659323814

dvthang.c3cl@bacgiang.edu.vn

 1.  

Nguyễn Thị Hồng Liên

Tổ trưởng

Sinh

0985144795

nthlien.c3cl@bacgiang.edu.vn

 1.  

Nguyễn Tiến Vượng

Phó CTCĐ

Sinh

0987170195

ntvuong.c3cl@bacgiang.edu.vn

 1.  

Ngô Thị Thu Hà

Giáo viên

Sinh

01674699739

nttha.c3cl@bacgiang.edu.vn

 1.  

Bùi Thị Tâm

Giáo viên

KTNN

0979134939

bttam.c3cl@bacgiang.edu.vn