TT

Họ và Tên

Chức vụ

Chuyên môn

Số điện thoại

Địa chỉ

gmail

 1.  

Trần Thị Linh

Tổ trưởng

Tiếng Anh

01648643881

ttlinh.c3cl@bacgiang.edu.vn

 1.  

Đinh Thị Như Hoa

Giáo viên

Tiếng Anh

0974334008

dtnhoa.c3cl@bacgiang.edu.vn

 1.  

Dương Thị Mến

Giáo viên

Tiếng Anh

01667490135

dtmen.c3cl@bacgiang.edu.vn

 1.  

Nguyễn Thị Trường

Giáo viên

Tiếng Anh

01654108738

nttruong.c3cl@bacgiang.edu.vn

 1.  

Đào Thị Chinh

Giáo viên

Tiếng Anh

0987426498

dtchinh.c3cl@bacgiang.edu.vn

 1.  

Trương Thiên Hương

Giáo viên

Tiếng Anh

01662884502

tthuong_anh.c3cl@bacgiang.edu.vn

 1.  

Dương Thị Uyên

Giáo viên

Tiếng Anh

0334548986

dtuyen.c3cl@bacgiang.edu.vn

 1.  

Nguyễn Thị Lệ Quyên

Giáo viên

Tiếng Anh

0978352296

ntlquyen.c3cl@bacgiang.edu

 1.  

Trịnh Văn Thắng

CTCĐ, Tổ phó

Địa lí

0945033398

tvthang.c3cl@bacgiang.edu.vn

 1.  

Phạm Thị Tâm

Giáo viên

Địa lí

01664991668

pttam.c3cl@bacgiang.edu.vn

 1.  

Trương Thị Hương

Giáo viên

Địa lí

0985887246

tthuong.c3cl@bacgiang.edu.vn