TT

Họ và Tên

Chức vụ

Chuyên môn

Số điện thoại

Địa chỉ

gmail

1

Nguyễn Thanh Bình

Hiệu trưởng

Sinh

0979719479

ntbinh.c3cl@bacgiang.edu.vn

2

Nguyễn Duy Thạo

Phó Hiệu trưởng

Toán

0989169368

ndthao.cl@bacgiang.edu.vn

3

Nguyễn Xuân Hạnh

Phó Hiệu trưởng

Sinh

0972278800

nxhanh.c3cl@bacgiang.edu.vn