Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Điều lệ trường Trung học phổ thông ban hành  kèm theo Thông tư số 12/2011/TT – BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo ...