TT

Họ và Tên

Chức vụ

Chuyên môn

Số điện thoại

Địa chỉ

gmail

 1.  

Nguyễn Đức Sinh

Tổ trưởng

0985057704

ndsinh.c3cl@bacgiang.edu.vn

 1.  

Hoàng Đình Thiện

Giáo viên

0989925611

hdthien.c3cl@bacgiang.edu.vn

 1.  

Nguyễn Thị Sen

Giáo viên

0974029045

ntsen.c3cl@bacgiang.edu.vn

 1.  

Nguyễn Mậu Quân

Giáo viên

0973006989

nmquan.c3cl@bacgiang.edu.vn

 1.  

Nguyễn Thị Thủy

Giáo viên

01683179963

ntthuy.c3cl@bacgiang.edu.vn

 1.  

Nguyễn Thị Miền

Giáo viên

0976420052

ntmien.c3cl@bacgiang.edu.vn

 1.  

Trần Văn Nghĩa

Tổ phó

Tin

0987244133

tvnghia.c3cl@bacgiang.edu.vn

 1.  

Nguyễn Thị Hạnh

Giáo viên

Tin

0982050013

nthanh.c3cl@bacgiang.edu.vn

 1.  

Nguyễn Thị Uyên

Giáo viên

Tin

0982799358

ntuyen.c3cl@bacgiang.edu.vn

 1.  

Dương Thị Thùy Linh

Giáo viên

Tin

01635266161

dttlinh.c3cl@bacgiang.edu.vn

 1.  

Vũ Trí Triều

Giáo viên

KTCN

0979971007

vttrieu.c3cl@bacgiang.edu.vn

 1.  

Dương Văn Dũng

Giáo viên

KTCN

0977225804

dvdung.c3cl@bacgiang.edu.vn